Om GRINT

Att behärska det svenska språket och att komma in på arbetsmarknaden är centralt för och nyckeln till integration. Mellan 2013–2015 genomförde GR Utbildning GRINT – ett integrationsprojekt i Göteborgsregionen, med finansiering från Europeiska Integrationsfonden. Det övergripande syftet med GRINT var att förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet med fokus på språket. Den primära målgruppen var nyanlända tredjelandsmedborgare (medborgare i ett annat land än EU-land, EES-land eller Schweiz).

Hela projektet genomsyrades av elevens upplevelse av utbildningen samt graden av individualisering som anordnaren kan erbjuda. GRINTs definition av individualisering var att "utbildningen bedrivs utifrån ett deltagarperpektiv där deltagarnas förutsättningar, intressen och mål formar upplägget i tid och rum samt undervisningens innehåll." För att hitta de faktorer som är mest framgångsrika och lyfta fram lärande exempel kring sfi och språkstödssatsningar genomförde projektet en kartläggning såväl regionalt i Göteborgsregionen som nationellt.

Genom GRINT lärande exempel, kunskapsdelning och målgruppens egen röst skapas ett underlag vars långsiktiga effekter kommer att bidra till hållbar utveckling av sfi- och språkstödssatsningar både på regional och på nationell nivå.

logofull

Nyckelord

idea

Lärande exempel

Språket är nyckeln till integration och det finns många exempel på framgångsrika sfi-och språkstödssatsningar som är viktiga att lyfta fram. Inom ramarna för projektet kallades detta för lärande exempel. Genom att lyssna in erfarenheterna hos medlemskommunerna inom Göteborgsregionen och skapa kontakt med andra regioner och kommuner, var projektets förväntan att hitta kunskap och engagemang. Ambitionen var att med hjälp av lärande exempel öka förståelsen för en hållbar utveckling av språkstödssatsningar och bidra till nationell påverkan och erfarenhetsutbyte.

share

Kunskapsdelning

GRINT syftade till att tillvarata de framgångsfaktorer som finns i Göteborgsregionen och nationellt samt sprida lärande exempel och målgruppens röst. Utifrån kartläggningens resultat skapade GRINT grunden till en kunskapsplattform för sfi och andra språkstödssatsningar. Här finns rapporten som skrevs utifrån den omfattande kartläggning som genomfördes kring sfi i Göteborgsregionen, liksom det metodstöd och den handledning som tagits fram utifrån kartläggningen.

bubble

Målgruppens egen röst

Kartläggningen i GRINT utgick ifrån målgruppens egen röst. Inledningsvis genomfördes en enkätundersökning riktad till elever inom sfi-undervisning. Målgruppens bild av hur språket fungerar som väg in i samhället och arbetslivet tros kunna bidra till att hitta framgångsrika utbildningsinsatser. Fokus på eleverna och deras syn på språkinlärning och integration ger ett unikt tillfälle att förmedla målgruppens egen röst och att ta tillvara på deras perspektiv.

Vilka står bakom GRINT?

Europeiska Integrationsfonden ingår i EU:s ramprogram för solidaritet och hantering av migrationsströmmar tillsammans med Flyktingfonden III, Återvändandefonden (Migrationsverket) och Gränsfonden (Rikskriminalpolisen). Europeiska Integrationsfonden i Sverige förvaltas av Svenska ESF-rådet. Ett centralt mål för Europeiska Integrationsfonden är att bidra till att EU:s 11 gemensamma grundprinciper för integration introduceras, vidareutvecklas och tillämpas i Sverige. Programmet har huvudfokus på frågor om kulturmöten, religion, egenmakt, social integration och värdegrund och fungerar därmed som ett viktigt komplement till Europeiska socialfonden och Europeiska flyktingfonden. Syftet med Europeiska Integrationsfonden är att förbättra systemen för mottagning och integration av tredjelandsmedborgare i Sverige, det vill säga medborgare från land utanför EU.
EU_flagga_EurIntfond_farg
Projektet drivs av GR Vux och Pedagogiskt Centrum vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och är resultatet av många års regional samverkan kring sfi, språkstöd och integrationsfrågor bland medlemskommunerna i regionen. GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca 950 000 invånare. GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt. GR arbetar bl.a. på följande områden: arbetsmarknad, forskning och utveckling inom sociala området, hållbar tillväxt, kompetensutveckling för kommunanställda, utbildning. GR Utbildning är en av 5 avdelningar på GR och leds av Utbildningsgruppen. Utbildningsgruppens arbete omfattar samtliga skolformer som kommunerna har ett ansvar för: förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning. GRs medlemskommuner samverkar bland annat kring vuxenutbildning, skola-arbetslivssatsningar, ledares och lärares kompetensutveckling, uppföljning, utvärdering och kvalitetsjämförelser samt metodutveckling.
grlogofixed