SVEAS

Kommunstorlek: 
Storstad (kommun med fler än 200 000 invånare)
Anordnarstorlek: 
Mellanstor anordnare (101-500 Sfi-deltagare)
Studievägar: 
Studieväg 1
Studieväg 2
Hur gör ni?: 
SVEAS har tydliga rutiner för en genomtänkt introduktion, kartläggning och arbete med studieplan, där eleverna har pedagogiska introduktionssamtal och regelbundna utvecklingssamtal, vid behov med modersmålsstöd, som led i att utveckla studiemedvetenhet, delaktighet och ansvar i inlärningsprocessen. Eleven möter först ansvarig pedagog för aktuell studieväg och anslutning till kursstart har eleven ett pedagogiskt introduktionssamtal på modersmål. Här diskuteras elevens förväntningar, kunskaper, erfarenheter och studieförutsättningar samt informeras om de krav utbildningen ställer på den studerande samt hur utbildningen är upplagd. Ansvariga lärare har schemalagd tid för uppföljningssamtal. SVEAS studie- och yrkesvägledare, SYV, involveras tidigt i kartläggningsprocessen av studie- och yrkesbakgrund inför elevens individuellt anpassade verksamhetsförlagda lärande (VFL), vidare studier och behov av validering. SYV är regelbundet tillgänglig i studiehallen. För att korta elevens väg till egenförsörjning via arbete eller vidare studier tillhandahåller SVEAS dels anpassad VFL, dels anpassad branschutbildning. I VFL kan ingå både undervisning med egenproducerat dialog- och språkinlärningsmaterial och att vara på Integrationsplats, IP.
Varför tycker ni att det är ett lärande exempel?: 
De rutiner som ingår i processen är erfarenhetsmässigt en framgångsrik studiestart och introduktion för SVEAS elever på studieväg 1 och 2. Metodiken innebär ett aktivt, tydligt och återkommande stöd under elevernas hela utbildning.
Vad ni har för underlag till att betrakta detta som ett lärande exempel?: 
Arbetssättet är framtaget genom mångårig pedagogisk erfarenhet och ett kontinuerligt utvecklingsarbete, som bl a inbegriper fortbildning, granska den egna verksamheten, gemensam kollegial reflektion och åtgärder. Vid extern kvalitetsgranskning är ett återkommande resultat att eleverna har god kännedom om lärprocessen, studieplan och dess betydelse för studierna.
Kommun: 
Göteborg
Anordnarform: 
Upphandlad anordnare
Kontaktuppgifter: 
Göteborg
Telefon: 031255003