Borås Stads Vuxenutbildning

Kommunstorlek: 
Stor kommun (kommun med 50 000-200 000 invånare)
Anordnarstorlek: 
Stor anordnare (501 Sfi-deltagare eller fler)
Studievägar: 
Studieväg 1
Studieväg 2
Studieväg 3
Hur gör ni?: 
Jag skulle vilja välja alla områden som var angiva ovan men eftersom det enbart var ett alternativ som var valbar valde jag anpassning av undervisningen. Tack vare en god kartläggning och individuell studieplan kan eleverna placeras på den studieväg och studiegrupp som passar den bäst. Elever som börjar på studieväg 1 följer grupper med samma studiebakgrund upp till kurs C. Planer görs för att det ska göras upp till kurs D. Elever som börjar på studieväg 2 följer grupper med samma studiebakgrund till kurs D. Alla elever på studieväg 1 och 2 studerar 15 timmar i veckan. För elever som har akademisk skolbakgrund har vi SFUA (Svenska för utländska akademiker). Eleverna går en intensiv kurs med 18 lärarledda undervisningstimmar i vecka. Det är upplagt att eleverna ska bli färdiga med kurs C och D inom 30 veckor. Majoriteten av eleverna blir färdiga inom 6 månader. För elever som inte kan komma regelbundet till skolan under dagen erbjuder vi kvällskurser. Flexen (Flexibelt lärcentrum) erbjud till personer som inte kan komma regelbundet till skolan på dagtid. Till Flexen kommer elever som arbetar men som har möjlighet att delta i undervisningen någon timma under veckan. Alla elever som studerar i Flexen har en ingående individuell kursplan och regelbundna uppföljningar med lärarna. Vi har sökt projektpengar för att utveckla Flexen till att innefatta distansstudier också. För elever som studerar på kurs A erbjuds läs- och skriv på deras modersmål. Eleverna studerar Sfi 15 timmar i veckan och 12 timmar läs- och skriv på deras modersmål. Sfi-lärarna och modersmålslärarna samarbetar tätt ihop för att eleverna ska utveckla sin inlärning och få fler verktyg för att lära sig det svenska språket samt läsa och skriva på svenska och sitt modersmål. Vi ser att denna insats har tydlig verkan för eleverna och att de lär sig mycket snabbare. Elevernas möjlighet att använda lexikon ökar och detta medverkar till att de lär sig det svenska språket snabbare. All undervisning på Sfi individualiseras så mycket som möjligt. Eleverna får studera i sin egen takt. För att möjliggöra detta erbjuds nationella slutprov en gång i månaden. Eleverna har även möjlighet att studera andra kurser (tex matematik) i kombination med Sfi. För att eleverna ska ha möjlighet att delta och forma sin utbildning har varje grupp gruppråd en gång i månaden. Lärarna jobbar intensivt med individualisering under undervisningen för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att klara av studierna. För att kunna göra detta jobbar många lärar med BFL (Bedömning för lärande).
Varför tycker ni att det är ett lärande exempel?: 
Varje individ som startar på Sfi har olika förutsättningar och erfarenheter med sig. För att bemöta dem på bästa möjliga sätt och erbjuda dem förutsättningar för att de ska klara av sina studier måste verksamheten också organiseras efter det. Skolan ska t.ex inte vara ett hinder för en person som vill kombinera sina sfi-studier med annan utbildning eller som blir erbjuden arbete eller praktik. Det ska inte vara antingen eller. Istället ska vuxenutbildningen vara en flexibel verksamhet så det går att erbjuda både och. Elever som inte har skolbakgrund som ska börja på Sfi har inte samma förutsättningar som en akademiker. De måste börja med att lära sig läsa och skriva. Att lära sig läsa och skriva på ett språk de inte förstår är svårt nog. Därför måste de behärska det på sitt modersmål först till så hög grad att de knäcker läs- och skrivkoden och behärskar det så de kan använda lexikon.
Vad ni har för underlag till att betrakta detta som ett lärande exempel?: 
Enligt statistiken kan vi se att fler elever får ett betyg på kurs A och går vidare med sina studier. Många kommuner har hört av sig och gjort studiebesök hos oss för de har sett detta som ett bra exempel som de vill införa i sina egna verksmaheter. SFUA är en verksamhet som lockar till sig elever från andra kommuner runt om Borås. Trycket på SFUA ökar markant. Vi ser även att ju mer vi har individualiserat desto mer har flödet genom kurserna ökat.
Kommun: 
Borås
Anordnarform: 
Kommunal anordnare
Kontaktuppgifter: 
Borås
Telefon: 033-357131, 0768887131